Disclaimer

Alle (redactionele) informatie van fitnessdoejethuis.nl is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Ostrich Concepts V.O.F. evenals de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

De door Fitnessdoejethuis.nl verstrekte informatie is deels ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie op fitnessdoejethuis.nl wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het is mogelijk dat Ostrich Concepts V.O.F. een commissie ontvangt over aankopen die op internetsites gedaan worden, bereikt via links vanaf onze websites.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website is het mogelijk dat de informatie die op fitnessdoejethuis.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden, maar mocht je een fout constateren, dan horen we dat graag via info@fitnessdoejethuis.nl zodat we de gewenste aanpassingen kunnen maken.

Links naar externe partijen
Op de website tref je ook een aantal links aan naar websites die niet tot de websites van Ostrich Concepts V.O.F. behoren of naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Ostrich Concepts V.O.F. is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens.

Artikelen over producten
Op de website verschijnen ook wel eens reviews. Sommige producten krijgen we van derden; andere zijn al in ons bezit of schaffen we zelf aan. 
Uitgangspunt voor Fitness Doe Je Thuis is een eerlijk verhaal. Als we er niet honderd procent achter staan, schrijven we er niet over, want onze lezers verdienen alleen de beste tips.

Artikelen van derden
Op de website publiceren we ook wel eens artikelen van derden, berichten van derden die ook deels door derden worden geschreven en waarvoor we een vergoeding ontvangen. We werken veel aan de website en op deze manier kunnen we dit bekostigen, zodat we onze lezers van gratis informatie, tips, advies en wetenswaardigheden kunnen blijven voorzien.
We zullen nooit advertenties plaatsen voor producten en bedrijven waar we niet achter staan en voor producten.

Advertenties
De inhoud van advertenties op onze websites is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door ons niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid. Fitnessdoejethuis.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is. Ostrich Concepts V.O.F. garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane beweringen.

Auteursrecht
Het auteursrecht van alle aanwezige content op haar websites berust bij Ostrich Concepts V.O.F. of is vervaardigd uit auteursvrije producten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten, illustraties of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Ostrich Concepts V.O.F.